İslamda 32 Farz

İslamda 32 Farz Nelerdir?

Tüm müslüman kardeşlerimizin bilmesi gereken 32 Farz hangileridir. Aşağıdaki Listede 32 Farzın tamamını bulabilirsiniz.

 • İmanın Şartları [6]
  •  1. Allah’ın Varlığına ve Birliğine İman
   •  Sıfatı Zatiyye [6]
    •  Vücut :Var olmak. Allahü teala vardır.
    •  Kıdem : Evveli olmamak; ezeli olmamak. Allahü tealanın varlığının evveli yoktur.
    •  Beka : Sonu olmamak; ebedi olmak. Allahü tealanın varlığının sonu yoktur.
    •  Vahdaniyet:Birlik. Allahü teala zatında ve sıfatlarınd tek olup, ortağı yoktur
    •  Muhalefetün lilhavadis : Yaratılanlara hiç benzememek. Allahü teala sonradan olan hiç bir şeye benzemez. Akla ne gelirse Allah (c.c) onun gayrıdır.
    •  Kıyam binefsihi : Vücudunda gayre muhtaç olmamak. Allahü teala varlığında hiç bir şeye muhtaç değildir.
   •  Sıfatı Sübutiyye [8]
    •  Hayat :Allahü teala diridir, dirilticidir.
    •  İlim :Bilgi; Allahü teala her şeyi bilir. Allahü teala kalblerde gizlenen niyetleri dahi bilir.
    •  Semi :İşitmek; Allahü teala her şeyi işitir.
    •  Basar :Görmek; Allahü teala herşeyi görür. Allahü teala karanlık gecede, kara taşın üzerinde, kara karıncanın yürüdüğünü görür ve ayağının sesini işitir.
    •  İradet :Dilemek. Allahü teala ne dilerse onu dilediği gibi işler
    •  Kudret : Gücü yetmek; Allahü teala her şeye kadirdir.
    •  Kelam : Konuşmak; Kur’an-ı Kerim Allah’ın kelamıdır. Allahü tealanın harf ve sese muhtaç olmadan kelamı demektir.
    •  Tekvin : Yoktan var etmek, meydana getirmek, yaratmak. Allahü teala bütün mahlukatın yaratıcısıdır.
  •  2. Allah’ın Meleklerine İman
   • Meleklere İman :Melekler nurdan yaratılmış, istedikleri suret ve şekillere girebilen ruhani ve latif varlıklardır. Meleklerde erkeklik ve dişilik yoktur. Allah’a isyan etmezler. Yorulmazlar. Uyumazlar. Yemek ve içmek gibi ihtiyaçları yoktur. Sayılarını ancak Allahü teala bilir.
     Ayrıca her insanda 384 vazifeli melek vardır. Bunlardan kiramen katibin melekleri insan ne yaparsa onu yazmakla memurdur.
   •  Dört Büyük Melek
    •  Cebrail (a.s)
     • Cenab-ı Hakk’ın kitaplarını peygamberlere getirmeye, yani vahye memur, Allah ile resulleri arasında bir vasıta ve elçidir.
    •  Mikail (a.s)
     • Bir kısım hadiselerin; mesela rüzgarların, yağışların, hububatın ve bitkilerin meydana getirilmesine memurdur.
    •  İsrafil (a.s)
     • Surun üfürülmesi, kıyamet gününün meydana gelmesi, insanların ve cinlerin kıyamette tekrar dirilmeleri hususlarına memurdur.
    •  Azrail (a.s)
     • İnsan ve cinlerden eceli gelenlerinin ruhlarını almaya memurdur. Yani Allah’ın emriyle canları alır.
  • 3. Allah’ın Kitaplarına İman
   •  Kitaplara İman
     Canab-ı Hakk, kendi ibadetlerini, emirlerini, nehiylerini, hikmetlerini kullarına bildirmek için zaman zaman peygamberlerine kitaplar indirmiştir. Toplamda kitap ve suhufların (sayfaların) sayısı 104 adettir.
   • Gönderilen Suhuflar
    • 10 Suhuf, ADEM aleyhisselama
    • 50 Suhuf, ŞİT aleyhisselama
    • 30 Suhuf, İDRİS aleyhisselama
    • 10 Suhuf, İBRAHİM aleyhisselama
   • Gönderilen Kitaplar
    • Tevrat, MÛSA aleyhisselama
    • Zebur, DAVUD aleyhisselama
    • İncil, İSA aleyhisselama
    •  Kur’an, Peygamberimiz MUHAMMED MUSTAFA sallallahü aleyhisselama
      Kur’anın gelmesiyle ilk üçünün hükmü kaldırılmıştır. Kur’an-ı Kerim 114 sûredir. İki durak arasına bir ayet denir. Kur’an’ın bir harfi bile değiştirilmemiştir. Dünyadaki bütün Kur’anlar aynıdır. Ebediyyen de Allah’ın himayesinde olup değişmeyecektir.
  • 4. Allah’ın Peygamberlerine İman
   •  Peygamberlere İman
     Peygamberler, Canab-ı Hakk’ın şeriatını, emirlerini, yasaklarını, haberlerini kullarına bildirmek için gönderdiği mümtaz zâtlardır. Peygamberler insanları, Allah’a şirk koşmak ve puta tapmak gibi dalâletlerden kurtarmaya, inananları hem dünyada hem de ahirette saâdete erdirmeye vesiledirler. İnsanların akılları gerçek kurtuluş yolunu bulmakta yetersiz olduğundan Hz. Allah, kullarının ebedi saadeti ve doğru yolu bulmaları için rehber olarak peygamberleri göndermiştir. Peygamberler Allah tarafından mûcizlerle kuvvetlendirilmişlerdir.
   • Peygamberlerlerin sıfatları [5]
    •  Sıdk : Peygamberler doğrudurlar. Asla yalan söylemezler.
    •  Emanet :Emindirler. Her hususta kendilerine güvenilir.
    • Tebliğ :Allahu tealanın emir ve yasaklarını hiç noksansız ve çekinmeden tebliğ ederler.
    •  Fetanet : Son derece zekidirler.
    •  İsmet :Masumdurlar; günah işlemekten uzaktırlar.
   • Hz. Muhammed’in (s.a.v) Diğerlerinden Ayrılan sıfatları [5]
    • Bütün peygamberlerden efdaldir. (üstündür)
    • Bütün insan ve cinlere gönderilmiştir.
    • Hatemül enbiya; peygamber halkasının sonuncusudur yani son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecektir.
    • Bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.
    • Şeriati kıyamete kadar devam edecektir.
   •  Kur’an-ı Kerimde İsmi Geçen Peygamberler
      Hazreti Ademden peygamberimize kadar bir rivayete göre 124.000 bir başka rivayete göre 224.000 peygamber gelmiştir. Bunlardan ancak 28 tanesinin isimleri Kur’anda zikredilmiştir. Kuran adları geçen ve bilinmeleri vacip olan peygamberlerin mübarek isimleri şunlardır :
     • Adem
     • İdris
     • Nûh
     • Hûd
     • Sâlih
     • İbrahim
     • Lût
     • İsmail
     • İshak
     • Yâkûb
     • Yûsüf
     • Eyyüb
     • Şuayb
     • Mûsa
     • Hârun
     • Dâvûd
     • Süleyman
     • Yûnus
     • İlyas
     • Elyesa
     • Zülkifl
     • Zekeriyya
     • Yahya
     • Îsâ
     • Üzeyr*
     • Lokman*
     • Zülkarneyn*
     • Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v)
        Peygamberimizin ecdadı Alisi (Dedeleri);
        Peygamberimiz’in kendisinden itibaren, Hz. İsmail’in sülâlesinden olan Adnan’a kadar baba sülalesi şöyledir:
       Hz. Muhammed, Abdullah, Abdülmuttalib, Hâşim, Abdimenaf, Kusayy, Kilâb, Mürre, Kâ’b, Lüey, Gâlib, Fihr, Mâlik, Nadr, Kinâne, Huzeyme, Müdrike, İlyas, Mudar, Nizâr, Me’âd, Adnân.

    Bu üç mübârek zâta evliya diyenler de vardır

  • 5. Ahiret Gününe İman
   • Ahiret Günü : Sûr’un üflenmesi, bütün ölülerin dirilip kabirlerinden kalkması, amel defterinin kendilerine verilmesi ve mahşer meydanında toplanıp sûal ve hesaba çekilmesi ile mîzân, şefaat, sırat, kevser, cennet ve cehennem gibi ahiret hayatına ait hususlara inanmaktır.
   • Ecel : Ecel, insanın mukadder (Allah tarafından yazılıp kararlaşmış) olan ömrünün nihayetine denir. Ecel geldiği zaman ne bir dakika ileri gider ne de bir dakika geride kalır. İnsan her ne sebeple ölürse ölsün eceli ile ölmüş olur.
  • 6. Kadere, Hayır ve Şerrin Allah’tan Olduğuna İman
   • Kader ve Kazâya İman
    •  İrade-i Cüziyye
       Cenab-ı Hakk’ın kuluna verdiği mahdut bir salahiyet tercih hakkıdır. Fakar ehemmiyeti pek büyüktür. Zira insan iradesini hayra sarf ederse Mevla hayrı, şerre sarf ederse şerri yaratır. Bu itibarla insan, Cennetide Cehennemide bu irade ile kazanır. Evet, halık(yaratıcı) yanlız Allah’ü Teala’dır. Bu itibarla insan, Cennet de Cehennemi de bu irade ile kazanır. Evet, Halık yaratmazsa hiç bir şey olmaz. Şu kadar ki, kul kasib yani iteyip çalışan, Mevla ise Halik yani yaratan’dır.
      İnsana verilen irade-i cüzz’iyye otomobilin direksiyonu gibidir. İnsnan direksiyonu ne tarafa çevirirse otomobil o tarafa gider. Bu sebeple isyan içinde olan kimse, “Ben ne yapayım, Allah böyle dilemiş, böyle yaratmış” deyip mes’uliyeti üzerinden atıp sıyırılamaz. Evet Allah dilemiştir ama, kulun iradesi ve çalışması bu yolda olduğu için dilemiştir. Zaten kulda, böyle bir irade-i cüz’iyye yani tercih hakkı olmasaydı, Canabı Hakk kuluna imtihan fırsatı vermemiş, onu hayra veya şerre zorlamış olurdu. Halbuki Cenabı Hakk kuluna zorla bir günahı yaptırıp, sonrada cezalandırmaktan münezzehtir.
    • Kader
      Kader ilahi programdır; ezelden ebede kadar hayır ve şer -iyi kötü- meydana gelecek bütün hadiseler hakkında Cenabı Hakk’ın kendi ilmi icabı bilip irade ve takdir buyurmasıdır.
    • Kaza
     Cenabı Hakk’ın ezelde takdir buyurduğu hadiselerin, zamanı gelince ilim ve iradesine uygun olarak meydana gelmesidir.
      Mesela; herhangi bir insanın falan günde dünyaya gelmesini Allahu tealanın ezelden dilemiş ve takdir etmiş olması bir kaderdir. O insanın takdir edilmiş günde yaratılması bir kazadır.
    •  Rızık Meselesi
       Allahu tealanın hayat sahiplerine gıdalanmaları için verdiği ve onların yediği şeylerdir. Lakin insan kendi öz iradesi ile rızkını helal veya haram yollardan kendisi seçer ve Allahu teala da o yoldan verir. İşte bunun için rızkını helalden talep etmeyip haram yiyenler irade ve ihtiyarlarını kötüye kullandıklarından kendileri mes’uldürler.
      Rızka değil Rezzak’a, yani rızkı verene bağlanmak lazımdır. Her canlının rızkını veren Rezzak-ı Alem olan Hz. Allah’tır. Ona inanmak, ondan istemek gerekir. Zira, onun hazinesi büyüktür, sonsuzdur.
    • Tevekkül
      Maksada erişmek için, maddi ve manevi sebeplerin hepsini yerine getirdikten sonra neticesini Allah’tan beklemektir. Kişi şayet beklediğine ulaşamazsa üzülmemeli;”Hakkımda belki bu daha hayırlıdır” diyerek, kaderine razı olmalıdır. Çünkü, Kur’an-ı Kerimde Canabı Hakk;”Siz bir şeyi seversiniz, onun için çalışır, onu elde etmek istersiniz, fakat bilmezsiniz ki, onun sonunda sizin için şer vardır. Yine siz bir şeyi sevmezsiniz, hoşunuza gitmez ve istemezsiniz, fakat bilmezsiniz ki, sizin için onun sonunda hayır vardır.” buyuruyor.
 • İslamın Şartları [5]

  •  Kelime-i Şehadet Getirmek
     “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü verasülühü”
    Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ben yine şehadet ederim ki Hz. Muhammed (s.a.v) onun kulu ve resulüdür.
  •  Namaz Kılmak
   •  Namazın Farzları [12]
    •  Dışındakiler [6]
     • Hadesten Taharet
      •  Küçük Hades = Abdesti Olmamak
       •  Namaz Abdesti
        •  Abdestin Farzları [4]
         • 1. Yüzünü Yıkamak
         • 2. Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak
         • 3. Başının dörtte birine meshetmek
         • 4. Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak
        • Abdestin Sünnetleri [12]
         • 1. Niyet Etmek
         • 2. Eûzü ve Besmele ile Başlamak
         • 3. Evvele ellerini bileklerine kadar yıkamak
         • 4. Misvak Kullanmak
         • 5. Bir âzâ kurumadan diğerini yıkamak
         • 6. Ağzına ve burnuna üç kere su vermek
         • 7. Kulağını meshetmek
         • 8. Parmaklarını hilallemek
         • 9. Âzâları 3 er kere yıkamak
         • 10. Başını kaplama meshetmek
         • 11. Abdesti tertip üzere âzâları sırasıyla yıkamak
         • 12. El ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlamak
        •  Abdestin Mekruhları [7]
         • 1. Sağ el ile sümkürmek
         • 2. Abdest âzâlarının birini üç kereden fazla veya eksik yıkamak
         • 3. Suyu yüzüne çarpmak
         • 4. Güneşte ısınmış su ile abdest almak
         • 5. Suyu çok az kullanmak veya israf etmek
         • 6. Abdest alırken konuşmak
         • 7. Sünnetlerini terk etmek
        •  Abdesti Bozan Şeyler [10]
         • 1. Önden ve arkadan çıkan idrar, kan, meni, gâita gibi necasetler
         • 2. Vücuttan kan, irin veya sarı su akmak
         • 3. Ağız dolusu kusmak
         • 4. Delirmek
         • 5. Sarhoş olmak
         • 6. Bayılmak
         • 7. Arkadan yel çıkmak
         • 8. Uyumak (Oturduğu yerde hiçbir yere yaslanmadan uyumak abdesti bozmaz)
         • 9. Namaz esnasında başkası işitecek kadar gülmek
         • 10. Dişleri arasından çıkan kan, tükürüğe eşit veya tükürükten fazla olmak
      •  Büyük Hades = Cünüblük Hali, Kadınlara Özel Haller
       •  Gusul Abdesti
        •  Guslün Farzları [3]
         • 1. Ağıza su vermek
         • 2. Buruna su vermek
         • 3. Bütün bedeni yıkamak
        •  Guslün Sünnetleri [5]
         • 1. Niyet etmek
         • 2. Besmele çekmek
         • 3. Önce avret mahalini yıkamak
         • 4. Önce başına, sonra sağ, sonra sol omuzlarından üçer defa su dökerek her defasından vücudu ovmak
         • 5. Avret mahalini örtülü tutmak
       •  Kadınlara Özel Haller [3]
        •  Hayız
          Kadınlık (ergenlik) çağına ulaşmış birinin rahminden, muayyen müddetler içinde geln andır. En erken 9 yaşında başlar, en geç 55 yaşında biter. Bu sûrette gelen kana “hayız kanı”, bu hale “hayız hâli” veya “aybaşı hâli” denir.
        • Nifâs
          Doğumdan hemen sonra kadının rahminden akan kandır. Lohusalık kanı da denir.
        • İstihaza
          Hayız görmekte olan kadının üç günden eksik, yahut o günden fazla gelen kana istihaza kanı denir. Lohusa kadından ise, 40 günden fazlasında gelen kan istihazadır. Bu kan kadının namazına, orucuna ve diğer ibadetlerine engel olmadığı gib, cinsi yakınlığa da engel teşkil etmez. İstihaza kanı gelen kadın her vakit başında abdest alır, namazını kılar. Bu kesilmeyen burun kanaması gibidir.
        •  Hayız ve Nifâs Hallerinde Yapılması Haram Olan Şeyler [8]
         • 1. Namaz kılması haramdır.
         • 2. Oruç tutması haramdır.
         • 3. Kur’a-ı Kerim okuması haramdır.
         • 4. Kur’ana el sürmesi haramdır.
         • 5. Mescide girmesi haramdır.
         • 6. Kâbeyi tavaf etmesi haramdır.
         • 7. Kocası ile cinsel ilişki haramdır.
         • 8. Kocası için ise, onu göbeği ile diz kapağı arasından çıplak olarak faydalanması haramdır.
      •  Teyemmüm
       •  Teyemmümün Farzları [2]
        • 1. Niyet etmek
        • 2. İki kere darp ve mesh
       • Mest Üzerine Mesh Bahsi
        • Mest Üzerine Mesh şartları [5]
         • 1. Mestler abdestli iken giyilmiş olmalı
         • 2. Mestler topuklarla birlikte ayakları örtmeli en az 12bin adım yürünebilecek vasıfta olmalı
         • 3. Mestlerin hiç birinde üç parmak miktarı delik ve yırtık bulunmamalı
         • 4. İçine kolayca su almayacak şekilde ve bağlamaksızın ayakta duracak kadar kalın olmalıdır
         • 5. Mest giyilecek ayağın baş tarafında en az üç el parmağı genişliğinde bir kısım bulunmalıdır.
        • Mesti Bozan Şeyler [3]
         • 1. Mestin ayaktan çıkması
         • 2. Mest ayakta iken ayaklardan birinin ekserisinin ıslanması
         • 3. Mest müddetinin dolması (Seferi değilse, mest giydiği andaki abdestinin bozulmasından sonra 24 saat, seferi ise 72 saat meshedebilir)
        • Sargı ve yara üzerine mesh
          Bir uzvun çıkması, kırılması veya yaralanması halinde üzerine sargı yahut alçı sarılsa, o uzvu yıkamak mahzurlu ise sargının çoğu üzerine meshedilir. Eğer mesh de zarar verecek olursa, mesh dahi yapılmaz. Sargının mest gibi zamanı yoktur. Özür devam ettikçe meshedilmeye devam edilir.
     • Necasetten Taharet
      • Ağır necasetİçerik buraya
      • Hafif necasetİçerik buraya
      • İstinca, istinka, istibraİçerik buraya
     • Setr-i Avret
       İçerik buraya
     • İstikbali Kıble
       İçerik buraya
     • Vakit
       İçerik buraya
     • Niyet
       İçerik buraya
    • İçindekiler [6]
     • İftidah Tekbiri
     • Kıyam
     • Kıraat
     • Rükû
     • Sücûd
     • Kade-i Ahire
   • Namazın Vacipleri [15]
    • 1. Namaza “Allâhü ekber” lafzı ile başlamak
    • 2. Fatiha-i Şerife okumak
    • 3. Fatiha’dan sonra bir sure veya kısa bir sureye muadil olacak kadar ayet okumak
    • 4. Kıraeti evvelki iki rekata tahsis etmek
    • 5. İki secdeyi birbiri ardınca yapmak
    • 6. Tadil-i erkana riayet etmek. Yani rukü ve secdeden doğrulunca ve diğer rukunlar arasında mafsalla mutmain oluncaya kadar beklemek
    • 7. Ka’delerde et-Tehıyyetü okumak
    • 8. Namazın sonunda selam vermek
    • 9. Öğle ve ikindi namazlarının farzlarında Fatiha ve sureleri gizli (sessiz) okumak
    • 10. Sabah, Akşam ve Yatsı farzlarıyla cuma ve bayram namazlarında imam olan kimse, Fatiha ve zammı sureleri cehri (sesli) okumak
    • 11. Üç veya dört rekatlı namazlarda ikinci rekatten sonra oturmak
    • 12. Fatihayı, zammı sure veya ayetten evvel okumak
    • 13. Namazda sehven terk edilen vaciplerden dolayı sehiv secdesi yapmak
    • 14. Vitir namazından kunut okumak
    • 15. Secdede alın ile birlikte burnuda yere koymak
   • Namazın Sünnetleri [22]
    • 1. Ezan okumak
    • 2. Namaza başlarken, ilk tekbirde erkeklerin ellerini kulaklarının hizasına, kadınlarn da omuz hizasına kadar kaldırılması
    • 3. Tekbirden hemen sonra el bağlamak. (Kadınlar göğüs üzerine sağ eli sol üzerine, erkekler ise sağ ellerini baş ve serçe parmaklarıyla sol bileğine halka yaparak göbek altına bağlar)
    • 4. Sübhaneke okumak
    • 5. Eûzü ve besmele okumak
    • 6. Her rek’atte Fatihadan önce besmele okumak
    • 7. Fatiha’dan sonra “Âmin” demek
    • 8. Rükû’a ve secdeye iner ve kalkarken tekbir almak
    • 9. Rükû’da üç kere tesbih okumak
    • 10.Erkekler, rükû’da ellerinin parmaklarını açık olarak dizleri üzerine koyup başları ile sırtlarını bir hizada tutmak. (Kadınlar başları ve sırtları düz yapmazlar) Kadınlar parmaklarını birbirinden ayırmaksızın ellei dizlerinin üzerine koymak.
    • 11.İmam, rükû’dan kalkarken “Semi’allahü limen hamideh” demek
    • 12.Cemaat, rükû’dan kalkarken “Rabbenâ leke’l hamd” demek
    • 13.Yalnız kılanın her ikisini de söylemesi
    • 14.Secdede üç kere tesbih okumak
    • 15.Secdede elin parmaklarını kapalı tutmak
    • 16.Secdede karnını oyluklarından uzak tutup kollarını yerden kaldırmak
    • 17.Kadın ise, secdede karnını oyluklarına yapıştırıp kollarınjı yanına temas ettirmek
    • 18.Tahiyyatta ve ka’dede ellerini oylukların üzerine koyup, parmaklarını keni haline bırakmak
    • 19.Tahiyyatta erkek sol ayağı üzerine oturup sağ ayağını dikmek
    • 20.Kadın ise iki ayağını sağ yana yatırark sol oyluğu üzerine oturmak
    • 21.Selama sağdan başlamak
    • 22.Son ka’dede Peygamber Efendimiz’e salevât okumak
   • Namazın Âdâbı [14]
    • 1. Müezzin kâmet getirirke;”Hayyeale’l-felâh” dediğinde beklemeden ayağa kalkmak
    • 2. İftitah tekbirinde baş parmakları kulak yumuşağına temas ettirmek
    • 3. Kıyamda secde yerine bakmak
    • 4. Rükûda ayağının uçlarına bakmak
    • 5. Rükû ve secde tesbihlerini beş veya yedi defa okumak
    • 6. Alnından evvel burnunu yere koymak
    • 7. Secdede burnun iki tarafna bakmak
    • 8. Selada omuzlarına bakmak
    • 9. Esneme geldiği zaman ağzını tutmazsa, sağ elin dışı ve içi, sol elin dışı ile kapamak
    • 10.İmkân nisbetinde iyi ve temiz elbise ile namaz kılmak
    • 11.Sağına selam verirken, sağındaki cemâat ve melaikeye selam vermeye niyet etmek
    • 12.Soluna selam verirken, solundaki cemâat ve melaikeye selam vermeye niyet etmek
    • 13.Yalnız ise selâmda kirâmen kâtibin ve hafaza meleklerine selam vermeye niyet etmek
    • 14.Mümkün olduğu kadar öksürmeyi defetmek
   • Namazın Mekruhları [56]
    • 1. Namaz içinde sağa sola bakmak
    • 2. Elbise veya vücut ile oynamak (vücuda yapışan elbiseyi küçük bir hareketle silkelemekte bir beis yoktur)
    • 3. Özürsüz, parmağını çatlatmak
    • 4. Secde yerindeki taşları temizlemek
    • 5. Elini böğrüne koymak
    • 6. Bir yerini bir veya iki defa kaşımak (Namazda burun akıntsını silmek yere akıtmaktan evladır)
    • 7. Özürsüz iken bağdaş kurmak
    • 8. İnsan yüzüne karşı kılmak
    • 9. Kor halindeki ateşe karşı namaza durmak
    • 10.Bir kimsenin önünde, başı üzerinde, sağında, solunda arkasında veya elbisesinde, bakan kimsenin kolayca görebileceği kadar belirgin resim varken namaz kılmak
    • 11.Gerinmek
    • 12.Esnemek
    • 13.Tehıyyatta ayak parmaklarını dikip, ökçelerin üzerine oturmak
    • 14.Kaynaklarını yere koyup dizlerini göğse çekerek veya ellerini yere koyarak oturmak.
    • 15.Yenisi ve güzeli varken eski kötü elbse ile kılmak.(Müstehap olan her zaman adet olanı giymektir. Gecelikler, giyilmesi adet olan elbiselerden olduğu için onunla namaz kılmakta kerahet yoktur. N. İlam.)
    • 16.(Erkekler için)Başı açık kılmak(Alçak gönüllülük maksadıyla olursa mekruh olmaz.)
    • 17.Cemaatle nazama duracağında önünde yer varken safa girmeyip arkada durmal,
    • 18.Secdede veya secde dışında elinin veya ayapının parmaklarını kıbleden çevirmek,
    • 19.Kabre karşı namaz kılmak,
    • 20.Necasete karşı perdesiz namaz kılmak,
    • 21.Tuvalate gitme ihtiyacı varken sıkışık olarak namaz kılmak,
    • 22.Kadınla perdesiz bir hizada durup ayrı ayrı namaz kılmak,
    • 23.Secdeden kalkerken dizini ellerinden evvel kaldırmak,
    • 24.Secede bir ayağını kaldırmak,
    • 25.İmamdan evvel rüku’a gitmek,
    • 26.İmamdan evvel rükudan kalkak,
    • 27.İmamdan evvel secdeye gitmek,
    • 28.İmamdan evvel secdeden kalkmak,
    • 29.Secdeye giderken özürsüz olarak ellerini dizleriden evvel yere koymak.
    • 30.Bir re’aktte okuduğu zammı süre ile bir sonraki rek’atta okuduğu zammı sure arasında bir sure bırakmak,
    • 31.Özürsüz yere veya duvara dayanarak namaz kılmak,
    • 32.Namazda alnından toprak silmek,
    • 33.Bir sonraki rek’atte, evvelki rekkatte okuduğunun yarısında (öncesinden) sure eya ayet okumak,
    • 34.Farz namazlarda bir sureyi bir rek’atta iki defa okumak veya bir surayi her iki rekatta okumak
    • 35.Farzın iki rek’atinde birinci rek’atta okuduğundan üç ayet fazla okumak.
    • 36.İmama uyanın imamla Kuran okuması.
    • 37.Özürsüz, virgül alnındaki sarığın üzerine secde etmek,
    • 38.Kıyamda iken özrüsüz olarak duvara dayanmak,
    • 39.Kıyamda sağa veya sola eğik vaziyette durmak,
    • 40.Özürsüz tek ayak üzerinde durmak,
    • 41.Namaz içinde ayet ve tesbihleri parmak ile saynmak,
    • 42.Cemaatle namaz kılınırken, yanlız namaz kılmak,
    • 43.İmamın mihrapdan başka yere durması,
    • 44.İmamın bir zira(elli santim) alçak yerde durup cemaatin imamdan yüksek yerde durması,
    • 45.İmamın bir zira(elli santim) yüksek yerde durup cemaatin imamdan alçak yerde durması,
    • 46.”Besmele” ve “amin” açıktan(sesli) okumak,
    • 47.Kıraate rükuya inerken tamamlamak,
    • 48.Tekbirleri yerlerinde almamak, her zikir ve kıraati(okumayı) yerinde yapmamak,
    • 49.Rüku ve secde tesbihlerini başını kaldırdıktan sonra söylemek,
    • 50.Omuzu açık ve kolları sıvalı olarak namaz kılmak,
    • 51.Önünde bir canlının geçmesi ihtimali olan yerde önüne sütre herhangi bir cisim dikmeyi terketmek,
    • 52.Bir şeyi koklamak,
    • 53.İşitilmeyecek derecede üflemek.(İşitilecek derecede üflenirse namaz bozulur.)
    • 54.Başa mendil veya benzeri birşeyi sapır tepesini açık bırakmak,
    • 55.Ağzını ve burnunu örterek namaz kılmak,
    • 56.İkinci defa toplaan cemaate imam olacak şahsın mihraba durması namazın ekruhlarındandır.
   • Namazı Bozan Şeyler [16]
    • 1. Konuşmak ve kendi işiteceği kadar gülmek, (eğer yanındaki işitecek kadar gülerse hem namazı hemde abdesti bozulur.)
    • 2. “Ah!” diye inlemek,
    • 3. Ağlamak(Eğer Allah korkusundan olursa namaza zarar vermez)
    • 4. İsteği ile ve özürsüz öksürüp boğazını temizlemek
    • 5. Sakız çiğnemek.
    • 6. Bir rükunde üç kere kıl koparmak,
    • 7. Bir rukünde, herhangi bir yerini elini kalırmak suretiyle üç kere kaçımak.
    • 8. Bir rek’atta iki saf miktarı yürümek,
    • 9. Saç veya sakalını taramak,
    • 10.Aralarında bir adam sığacak kadar açık yer bulunmaksızın bir kadınla beraber durarak aynı imamla aynı namazı bir hizada kılmak.
    • 11.Özürsüz yüzünü ve göğsünü kıbleden çevirmek,
    • 12.Namaz içinde imamından başkasının yanlışını söylemek,
    • 13.Kur’an’ı mana bozulacak kadar yanlış okumak,
    • 14.Kasten selam verip selam almak, (Namazın sonu zannederek selam verse namaz bozulmaz, sehif secdesi lazım gelir.)
    • 15.Avret mahalinin 1/4 inin üç tesbih okuyacak kadar açık bulunması.(Avret mehelini isteği ile açarsa o anca namazı bozulur.)
    • 16.Secdede iken iki ayağını birden yerde kaldırmak namazı bozar.
  • Oruç Tutmak
    Oruç, ibadet niyetiyle imsaktan güneş batıncaya kadar yemekten, içmekten ve cinsi münasebetten kendini menetmektir.

   • Orucun Farzları
    • 1-Niyet etmek
    • 2-Niyette orucun ilk ve son vaktini bilmek,
    • 3-İkinci fecirden itibaren güneş batıncaya kadar, orucu bozaman şeylerden kendini tutmaktır. Oruca başlama zamanına “imsak”, orucu açmaya (bitirme zamanına) “iftar” denir.
   • Orucun Kısımları
    •  1-Farz : Ramazan orucunun eda ve kazası ve keffaret orucu.
    • 2-Vacip : Bozulan nafile orucun kazası ve adak orucu.
    •  3-Sünnet  : Muharrem ayının 9. günüyle beraber Aşure günü yani 10. günü tutulan oruçtur.
    • 4-Mendup :  Her aydan tutulan 3 gün oruç. O üç günün “eyyam-ı biyz” yani ayın 13, 14, 15. günleri olması da menduptur.
    •  5-Nafile : Şu zikrettiğimiz oruçlardan başka mekruh olmayan oruçlar nafiledir.
    •  6-Mekruh : Yanlız aşure gününde (dokuzuncu veya onbirinci günü ile beraber olmadan) tutulan oruçtur. Ramazan bayramının birici, Kurban bayramının 1,2,3 ve 4. günleri oruç tutmak tahrimen mekruhtur.
   •  Niyete göre Oruçlar
    •  1- Geceden niyet icab eden oruçlar
      Ramazanın kazası, nafileden bozulan gününe gün tutulan oruç, keffaret oruçları, zamanı belli olmayan nezir oruçları. Bunlardan mutlaka geceden niyet şarttır.
    • 2-Geceden niyet icap etmeyen oruçlar
      Ramazan ayında tutulan oruç, zamanı muayyen olan nezir orucu ve nafile oruçlar. Bunlara geceden niyet şart değildir. Gece niyet edilebildiği gibi, gündüzün kaba kuşluğuna kadar da niyet edilebilir. Ramazan günlerinde ister mutlak oruca niyet edilsin, isterse nafileye veya başka bir vacibe niyet edilsin oruç ramazan orucu olur.
   •  Orucu Bozupte Sadece Kaza Gerektiren Haller
    • 1-Oruç hatırında iken boğazına bir şey kaçmak
    • 2-Ağzına aldğı veya burnuna çektiği su boğazına kaçmak
    • 3-Bilere sigara içmek
    • 4-Ermeni kili denilen toprağı veya çamurunu yemeyi adet edindiği bir çamurdan yemek
    • 5-Gıybet ettikten sonra(orucu bozuldu sanıp) bilerek orucunu bozmak
    • 6-Hanımının veya sevdiği bir kimsenin tükürüğünü yutmak
   • Oruçluya Mekruh Olan Şeyler
    • 1-Zaruretsiz bir şey tatmak
    • 2-Zaruretsiz bir şey çiğnemek
    • 3-Önceden çiğnenmiş ve tadı kalmamış bir sakkızı çiğnemek
    • 4-Öpmek
    • 5-Kişinin eşiyle sarılması, kucaklaşması
    • 6-Tükürüğünü ağzında biriktirip yutmak
    • 7-Kan aldırmak.
   • Orucu Bozmayan Şeyler
    • 1-Unutara yemek, içmek ve cinsi münasebette bulunmak
    • 2-Dokunmak ve oynaşmak veya öpmek ile değil de sırf bakma veya düşünme ile menisi gelmesi
    • 3-Uyurken ihtilam olmak
    • 4-Meni gelmeksizin öpmek
    • 5-Delirmiş olarak sabahlamak
    • 6-Ağza gelen balgamı yutmak
    • 7-Burnuna inen akıntıyı yutmak
    • 8-Kulağına su kaçmak
    • 9-Dişleri arasında kalan nohuttan küçük bir şeyi yutmak
    • 10-Elinde olmayarak (çok dahi olsa) kusmak
    • 11-Sürme çekmek
    • 12-Gıybet etmek
    • 13-Göze ilaç damlatmak
   • Sadaka-ı Fıtr
     Ramazan ayında verilmesi vasip olan bir sadakadır. Nisaba malik olan her müslümana vaciptir.

    • Fıtır Sadakasının Vacip Olmasının Şartları:

      Müslüman olmak, hür olmak ve asli ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı mala sahip bulunmaktır. Zekatta olduğu gibi malın nami(üreyici) olması üzerinden bir yıl geçmesi şart değildir. Zekatın verildiği yerlere zakat-i fıtır da verilebilir.
   • Teravih Namazı
      Teravih namazı ramazan ayının sünneridir.
      Kadın ve erkeğe sünnet-i müekkede olup yirmi rek’attir. Cemaatle kılmak sünnettir. Tek başınada kılınabilir. Yatsı namazından sonra, vitir namazından evvel kılınır.
      İki veya dört rek’atte bir selam verilir. Her selamdan sonra biraz oturmak sünnettir. Bu esnada selavat-ı şerife, salat-ı ümmiyye, ayet veya dualar okunur.
     İmam, teravih kıldırırken arkasındaki cemaatin durumunu nazar-ı itibara alır; Şafii mezhebinden olanlar da varsa iki rek’atte bir selam verir.Madenlerde zekata tabidir.
   • Öşür
     Öşür, arazi mahsüllerinin zekatıdır ve çıkan mahsülden onda birini vermektir. Şayet arazi para ile sulanıyorsa yirmide biri vermektir. Arazi mahsülleri, buğday, arpa, pirinç, darı, karpuz, hıyar, patlıcan, zeytin, ssusam, bal, kudret helvası, şeker kamışı ve meyveler gibi mahsüllerdir. Türkiyede araziler tapulu ve shipli olduğu için Türkiye arazisi öşür arazisidir. Ziraatle uğraşan müslümanların yediklerinin helal olabilmesi için bu öşür zekatını mutlaka vermeleri lazımdır.
   •  Masarıf-ı Zekât
     Masarıf-ı zekat, zekatın verilip sarfolunabileceği yerler demektir ki sayısı sekizdir. Tevbe suresinin 60. ayetinde açıklanmıştır.
   • Zekâtın Verilebileceği Yerler
     • 1-(Nisaba sahip olmayan) Fakirler
     • 2-(Hiç birşeyi bulunamayan) Miskinler
     • 3-Zekat toplama me’murları
     • 4-Müellefe-i kulub
     • 5-Kölelikten kurtulacak kimseler
     • 6-(Borcunun karşılığı malı olmayan) Borçlular
     • 7-Allah yolundaki kişiler,
     • 8-(Harçlıksız) Yolda kalmışlar.

    Zekat bu sekiz yerden herhangi birine verilcebilir. Ancak verilmesi en faziletli yer hiç bir şeyi olmayan miskinler ve Allah yoludur.

    Zekât Vermek
      Zekat; zekata mahsus malı, hususi şartlarıyla müstehak olana temlik ederek vermektir. Bu itibarla, zekat verecek olan kimse zekata niyet ederek bir fakiri doyursa, temlik olmadığından zekatını ödemiş sayılmaz.

    Zekatın farz olmasının şartı:

      Baliğ(erken), akıllı ve hür olan borcu bulunmayan müslümanın, asli ihtiyacından fazla olarak üzerinden bir yıl geçen nisab miktarı mala malik olmasıdır. Nisab miktarı malda, ayrıca nema(üreme çoğalma) da şarttır. Altın be gümüş, çopalmasa da, nisab miktarı olunca zekatları verilir.

    Nisab:

      Zekatın vacip olması için dinin koyduğu bir ölçüdür ki, bu da kişinin borcundan hariç 20 miskal(82 gram) altın veya bunun değerinde para ve ticaret malıdır.
      Paranın her 40 liradan bir lirası zekat olarak verilecektir. Canlı hayvanların zekatı nev’ine göre değişir. Koyunda; kırkta bir l, devede; beş devede bir koyun, sığırda; otuzda bir danadır.
  •  Hacca Gitmek
    Hac, zilhicce ayında ihrama girerek arefe günü Arafat’ta vakfe yapmak, sonra da Kabe’yi tavaf etmekten ibarettir. Şartları haiz olan her müslümana, ömründe bir defa haccetmek farzdır.

   •  Haccın Farz Olmasının Şartları
    • 1-Müslüman olmak
    • 2-Ergenlik çağına ulaşmış olmak
    • 3-Akıllı olmak
    • 4-Hür olmak
    • 5-Asli ihtiyaçlarına ve evine dönünceye kaadar aile ferdlerine yetecek, yol ve vasıta masraflarını karşılayacak kadar paraya sahip bulunmak
    • 6-İslam memleketi olmayan yerde müslüman olan kişi, haccın farz olduğunu bilmek
   • Haccın Edasının Farz Olma Şartları
    • 1-Vücudun sıhhatte olması
    • 2-Yol emniyetinin bulunması
    • 3-Kadının, kocası veya mahreminin (oğlu, kardeşi, babası gibi nikahlanması caiz bir yakınının) yanında bulunması
    • 4-Kocası ölen veya boşanmış olan kadının iddettinin bitmiş olması
    • 5-Hapislik gibi bir engelin bulunmaması
   • Haccın Sıhhatinin Şartları
    • 1-İhram(Hac niyeti ile ihrama girmek)
    • 2-Zaman(Zilhicce Ayı)
    • 3-Mekan(Kabe ve Arafat)
    • 4-İslam(Yani müslüman olmak)
   • KURBAN
     Karban, Allahü Teala’ya yakınlık için ibadet niyetiyle kurban bayramı günlerinde, kurbana müsait bir hayvanı kesmektir. Kendisine fıtır sadakası vacip olan kimselere kurban da vaciptir. Yani nisaba malik olan hür, mukim, her müslümana vasiptir.

    • Kurbanın Kesilme Vakti, Şekli ve Niyeti

       • 1-Kurbanlık hayvan incitilmeden kıbleye karşı yatırılır.
       • 2-Ayakta iken duası okunur.
       • 3-Üç defa “Allahü Ekber, Allahü ekber. La ilahe illahüvallahü ekver. Allahü ekber ve lillahi’l hamd.” diye tekbir alınır ve şöyle niyet edilir:

     -“Ya Rabbi! Şu vücudum sana karşı o kadar hata, o kadar isyan etti ki, affedebilmen için bu vücudu sana kurban etmem icab ediyor. Fakat sen şeriatınla insan kurban etmeyi haram kıldığından vücuduma bedel olarak bu hayvanı kesiyorum, kabul eyle Ya Rabbi, Bismillahi Allahu Ekber.” deyip kurban kesilir.

       Evla olan, kişinin kurbanını kendisi kesmesidir. Ancak, kesmek elinden gelmeyenin, müslüman birinin vekil edilip yanına durması eftaldir.
      Kurbanın eti üçe taksim edilir. Bir parçası kendi ailesine nafaka, ikinci parçası dost ve ahbaba ziyefet, üçüncü parçası da fakirlere sadaka olarak verilir.
 • Abdestin Farzları [4]

  • Abdestin Farzları [4]

   • 1. Yüzünü Yıkamak
   • 2. Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak
   • 3. Başının dörtte birine meshetmek
   • 4. Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak
  • Abdestin Sünnetleri [12]

   • 1. Niyet Etmek
   • 2. Eûzü ve Besmele ile Başlamak
   • 3. Evvele ellerini bileklerine kadar yıkamak
   • 4. Misvak Kullanmak
   • 5. Bir âzâ kurumadan diğerini yıkamak
   • 6. Ağzına ve burnuna üç kere su vermek
   • 7. Kulağını meshetmek
   • 8. Parmaklarını hilallemek
   • 9. Âzâları 3 er kere yıkamak
   • 10. Başını kaplama meshetmek
   • 11. Abdesti tertip üzere âzâları sırasıyla yıkamak
   • 12. El ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlamak
  • Abdestin Mekruhları [7]

   • 1. Sağ el ile sümkürmek
   • 2. Abdest âzâlarının birini üç kereden fazla veya eksik yıkamak
   • 3. Suyu yüzüne çarpmak
   • 4. Güneşte ısınmış su ile abdest almak
   • 5. Suyu çok az kullanmak veya israf etmek
   • 6. Abdest alırken konuşmak
   • 7. Sünnetlerini terk etmek
  • Abdesti Bozan Şeyler [10]

   • 1. Önden ve arkadan çıkan idrar, kan, meni, gâita gibi necasetler
   • 2. Vücuttan kan, irin veya sarı su akmak
   • 3. Ağız dolusu kusmak
   • 4. Delirmek
   • 5. Sarhoş olmak
   • 6. Bayılmak
   • 7. Arkadan yel çıkmak
   • 8. Uyumak (Oturduğu yerde hiçbir yere yaslanmadan uyumak abdesti bozmaz)
   • 9. Namaz esnasında başkası işitecek kadar gülmek
   • 10. Dişleri arasından çıkan kan, tükürüğe eşit veya tükürükten fazla olmak
 • Teyemmümün Farzları [2]

  • Teyemmümün Farzları [2]
   • 1. Niyet etmek
   • 2. İki kere darp ve mesh
  • Mest Üzerine Mesh Bahsi
   • Mest Üzerine Mesh şartları [5]
    • 1. Mestler abdestli iken giyilmiş olmalı
    • 2. Mestler topuklarla birlikte ayakları örtmeli en az 12bin adım yürünebilecek vasıfta olmalı
    • 3. Mestlerin hiç birinde üç parmak miktarı delik ve yırtık bulunmamalı
    • 4. İçine kolayca su almayacak şekilde ve bağlamaksızın ayakta duracak kadar kalın olmalıdır
    • 5. Mest giyilecek ayağın baş tarafında en az üç el parmağı genişliğinde bir kısım bulunmalıdır.
   • Mesti Bozan Şeyler [3]
    • 1. Mestin ayaktan çıkması
    • 2. Mest ayakta iken ayaklardan birinin ekserisinin ıslanması
    • 3. Mest müddetinin dolması (Seferi değilse, mest giydiği andaki abdestinin bozulmasından sonra 24 saat, seferi ise 72 saat meshedebilir)
   • Sargı ve yara üzerine mesh
     Bir uzvun çıkması, kırılması veya yaralanması halinde üzerine sargı yahut alçı sarılsa, o uzvu yıkamak mahzurlu ise sargının çoğu üzerine meshedilir. Eğer mesh de zarar verecek olursa, mesh dahi yapılmaz. Sargının mest gibi zamanı yoktur. Özür devam ettikçe meshedilmeye devam edilir.
 • Guslün Farzları [3]

  • Guslün Farzları [3]
   • 1. Ağıza su vermek
   • 2. Buruna su vermek
   • 3. Bütün bedeni yıkamak
  •  Guslün Sünnetleri [5]
   • 1. Niyet etmek
   • 2. Besmele çekmek
   • 3. Önce avret mahalini yıkamak
   • 4. Önce başına, sonra sağ, sonra sol omuzlarından üçer defa su dökerek her defasından vücudu ovmak
   • 5. Avret mahalini örtülü tutmak
 • Namazın Farzları [12]

  •  Namazın Farzları [12]
   •  Dışındakiler [6]
    • Hadesten Taharet
     •  Küçük Hades = Abdesti Olmamak
      •  Namaz Abdesti
       • Abdestin Farzları [4]
        • 1. Yüzünü Yıkamak
        • 2. Kolları dirsekleriyle beraber yıkamak
        • 3. Başının dörtte birine meshetmek
        • 4. Ayakları topuklarıyla beraber yıkamak
       • Abdestin Sünnetleri [12]
        • 1. Niyet Etmek
        • 2. Eûzü ve Besmele ile Başlamak
        • 3. Evvele ellerini bileklerine kadar yıkamak
        • 4. Misvak Kullanmak
        • 5. Bir âzâ kurumadan diğerini yıkamak
        • 6. Ağzına ve burnuna üç kere su vermek
        • 7. Kulağını meshetmek
        • 8. Parmaklarını hilallemek
        • 9. Âzâları 3 er kere yıkamak
        • 10. Başını kaplama meshetmek
        • 11. Abdesti tertip üzere âzâları sırasıyla yıkamak
        • 12. El ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlamak
       • Abdestin Mekruhları [7]
        • 1. Sağ el ile sümkürmek
        • 2. Abdest âzâlarının birini üç kereden fazla veya eksik yıkamak
        • 3. Suyu yüzüne çarpmak
        • 4. Güneşte ısınmış su ile abdest almak
        • 5. Suyu çok az kullanmak veya israf etmek
        • 6. Abdest alırken konuşmak
        • 7. Sünnetlerini terk etmek
       • Abdesti Bozan Şeyler [10]
        • 1. Önden ve arkadan çıkan idrar, kan, meni, gâita gibi necasetler
        • 2. Vücuttan kan, irin veya sarı su akmak
        • 3. Ağız dolusu kusmak
        • 4. Delirmek
        • 5. Sarhoş olmak
        • 6. Bayılmak
        • 7. Arkadan yel çıkmak
        • 8. Uyumak (Oturduğu yerde hiçbir yere yaslanmadan uyumak abdesti bozmaz)
        • 9. Namaz esnasında başkası işitecek kadar gülmek
        • 10. Dişleri arasından çıkan kan, tükürüğe eşit veya tükürükten fazla olmak
     • Büyük Hades = Cünüblük Hali, Kadınlara Özel Haller
      •  Gusul Abdesti
       •  Guslün Farzları [3]
        • 1. Ağıza su vermek
        • 2. Buruna su vermek
        • 3. Bütün bedeni yıkamak
       • Guslün Sünnetleri [5]
        • 1. Niyet etmek
        • 2. Besmele çekmek
        • 3. Önce avret mahalini yıkamak
        • 4. Önce başına, sonra sağ, sonra sol omuzlarından üçer defa su dökerek her defasından vücudu ovmak
        • 5. Avret mahalini örtülü tutmak
      • Kadınlara Özel Haller [3]
       •  Hayız
         Kadınlık (ergenlik) çağına ulaşmış birinin rahminden, muayyen müddetler içinde geln andır. En erken 9 yaşında başlar, en geç 55 yaşında biter. Bu sûrette gelen kana “hayız kanı”, bu hale “hayız hâli” veya “aybaşı hâli” denir.
       • Nifâs
         Doğumdan hemen sonra kadının rahminden akan kandır. Lohusalık kanı da denir.
       • İstihaza
         Hayız görmekte olan kadının üç günden eksik, yahut o günden fazla gelen kana istihaza kanı denir. Lohusa kadından ise, 40 günden fazlasında gelen kan istihazadır. Bu kan kadının namazına, orucuna ve diğer ibadetlerine engel olmadığı gib, cinsi yakınlığa da engel teşkil etmez. İstihaza kanı gelen kadın her vakit başında abdest alır, namazını kılar. Bu kesilmeyen burun kanaması gibidir.
       •  Hayız ve Nifâs Hallerinde Yapılması Haram Olan Şeyler [8]
        • 1. Namaz kılması haramdır.
        • 2. Oruç tutması haramdır.
        • 3. Kur’a-ı Kerim okuması haramdır.
        • 4. Kur’ana el sürmesi haramdır.
        • 5. Mescide girmesi haramdır.
        • 6. Kâbeyi tavaf etmesi haramdır.
        • 7. Kocası ile cinsel ilişki haramdır.
        • 8. Kocası için ise, onu göbeği ile diz kapağı arasından çıplak olarak faydalanması haramdır.
     • Teyemmüm
      •  Teyemmümün Farzları [2]
       • 1. Niyet etmek
       • 2. İki kere darp ve mesh
      •  Mest Üzerine Mesh Bahsi
       •  Mest Üzerine Mesh şartları [5]
        • 1. Mestler abdestli iken giyilmiş olmalı
        • 2. Mestler topuklarla birlikte ayakları örtmeli en az 12bin adım yürünebilecek vasıfta olmalı
        • 3. Mestlerin hiç birinde üç parmak miktarı delik ve yırtık bulunmamalı
        • 4. İçine kolayca su almayacak şekilde ve bağlamaksızın ayakta duracak kadar kalın olmalıdır
        • 5. Mest giyilecek ayağın baş tarafında en az üç el parmağı genişliğinde bir kısım bulunmalıdır.
       • Mesti Bozan Şeyler [3]
        • 1. Mestin ayaktan çıkması
        • 2. Mest ayakta iken ayaklardan birinin ekserisinin ıslanması
        • 3. Mest müddetinin dolması (Seferi değilse, mest giydiği andaki abdestinin bozulmasından sonra 24 saat, seferi ise 72 saat meshedebilir)
       • Sargı ve yara üzerine mesh
         Bir uzvun çıkması, kırılması veya yaralanması halinde üzerine sargı yahut alçı sarılsa, o uzvu yıkamak mahzurlu ise sargının çoğu üzerine meshedilir. Eğer mesh de zarar verecek olursa, mesh dahi yapılmaz. Sargının mest gibi zamanı yoktur. Özür devam ettikçe meshedilmeye devam edilir.
    •  Necasetten Taharet
     • Ağır necasetİçerik buraya
     • Hafif necasetİçerik buraya
     • İstinca, istinka, istibraİçerik buraya
    •  Setr-i Avret
      İçerik buraya
    • İstikbali Kıble
      İçerik buraya
    •  Vakit
      İçerik buraya
    • Niyet
      İçerik buraya
   •  İçindekiler [6]
    • İftidah Tekbiri
    • Kıyam
    • Kıraat
    • Rükû
    • Sücûd
    • Kade-i Ahire
  •  Namazın Vacipleri [15]
   • 1. Namaza “Allâhü ekber” lafzı ile başlamak
   • 2. Fatiha-i Şerife okumak
   • 3. Fatiha’dan sonra bir sure veya kısa bir sureye muadil olacak kadar ayet okumak
   • 4. Kıraeti evvelki iki rekata tahsis etmek
   • 5. İki secdeyi birbiri ardınca yapmak
   • 6. Tadil-i erkana riayet etmek. Yani rukü ve secdeden doğrulunca ve diğer rukunlar arasında mafsalla mutmain oluncaya kadar beklemek
   • 7. Ka’delerde et-Tehıyyetü okumak
   • 8. Namazın sonunda selam vermek
   • 9. Öğle ve ikindi namazlarının farzlarında Fatiha ve sureleri gizli (sessiz) okumak
   • 10. Sabah, Akşam ve Yatsı farzlarıyla cuma ve bayram namazlarında imam olan kimse, Fatiha ve zammı sureleri cehri (sesli) okumak
   • 11. Üç veya dört rekatlı namazlarda ikinci rekatten sonra oturmak
   • 12. Fatihayı, zammı sure veya ayetten evvel okumak
   • 13. Namazda sehven terk edilen vaciplerden dolayı sehiv secdesi yapmak
   • 14. Vitir namazından kunut okumak
   • 15. Secdede alın ile birlikte burnuda yere koymak
  •  Namazın Sünnetleri [22]
   • 1. Ezan okumak
   • 2. Namaza başlarken, ilk tekbirde erkeklerin ellerini kulaklarının hizasına, kadınlarn da omuz hizasına kadar kaldırılması
   • 3. Tekbirden hemen sonra el bağlamak. (Kadınlar göğüs üzerine sağ eli sol üzerine, erkekler ise sağ ellerini baş ve serçe parmaklarıyla sol bileğine halka yaparak göbek altına bağlar)
   • 4. Sübhaneke okumak
   • 5. Eûzü ve besmele okumak
   • 6. Her rek’atte Fatihadan önce besmele okumak
   • 7. Fatiha’dan sonra “Âmin” demek
   • 8. Rükû’a ve secdeye iner ve kalkarken tekbir almak
   • 9. Rükû’da üç kere tesbih okumak
   • 10.Erkekler, rükû’da ellerinin parmaklarını açık olarak dizleri üzerine koyup başları ile sırtlarını bir hizada tutmak. (Kadınlar başları ve sırtları düz yapmazlar) Kadınlar parmaklarını birbirinden ayırmaksızın ellei dizlerinin üzerine koymak.
   • 11.İmam, rükû’dan kalkarken “Semi’allahü limen hamideh” demek
   • 12.Cemaat, rükû’dan kalkarken “Rabbenâ leke’l hamd” demek
   • 13.Yalnız kılanın her ikisini de söylemesi
   • 14.Secdede üç kere tesbih okumak
   • 15.Secdede elin parmaklarını kapalı tutmak
   • 16.Secdede karnını oyluklarından uzak tutup kollarını yerden kaldırmak
   • 17.Kadın ise, secdede karnını oyluklarına yapıştırıp kollarınjı yanına temas ettirmek
   • 18.Tahiyyatta ve ka’dede ellerini oylukların üzerine koyup, parmaklarını keni haline bırakmak
   • 19.Tahiyyatta erkek sol ayağı üzerine oturup sağ ayağını dikmek
   • 20.Kadın ise iki ayağını sağ yana yatırark sol oyluğu üzerine oturmak
   • 21.Selama sağdan başlamak
   • 22.Son ka’dede Peygamber Efendimiz’e salevât okumak
  •  Namazın Âdâbı [14]
   • 1. Müezzin kâmet getirirke;”Hayyeale’l-felâh” dediğinde beklemeden ayağa kalkmak
   • 2. İftitah tekbirinde baş parmakları kulak yumuşağına temas ettirmek
   • 3. Kıyamda secde yerine bakmak
   • 4. Rükûda ayağının uçlarına bakmak
   • 5. Rükû ve secde tesbihlerini beş veya yedi defa okumak
   • 6. Alnından evvel burnunu yere koymak
   • 7. Secdede burnun iki tarafna bakmak
   • 8. Selada omuzlarına bakmak
   • 9. Esneme geldiği zaman ağzını tutmazsa, sağ elin dışı ve içi, sol elin dışı ile kapamak
   • 10.İmkân nisbetinde iyi ve temiz elbise ile namaz kılmak
   • 11.Sağına selam verirken, sağındaki cemâat ve melaikeye selam vermeye niyet etmek
   • 12.Soluna selam verirken, solundaki cemâat ve melaikeye selam vermeye niyet etmek
   • 13.Yalnız ise selâmda kirâmen kâtibin ve hafaza meleklerine selam vermeye niyet etmek
   • 14.Mümkün olduğu kadar öksürmeyi defetmek
  • Namazın Mekruhları [56]
   • 1. Namaz içinde sağa sola bakmak
   • 2. Elbise veya vücut ile oynamak (vücuda yapışan elbiseyi küçük bir hareketle silkelemekte bir beis yoktur)
   • 3. Özürsüz, parmağını çatlatmak
   • 4. Secde yerindeki taşları temizlemek
   • 5. Elini böğrüne koymak
   • 6. Bir yerini bir veya iki defa kaşımak (Namazda burun akıntsını silmek yere akıtmaktan evladır)
   • 7. Özürsüz iken bağdaş kurmak
   • 8. İnsan yüzüne karşı kılmak
   • 9. Kor halindeki ateşe karşı namaza durmak
   • 10.Bir kimsenin önünde, başı üzerinde, sağında, solunda arkasında veya elbisesinde, bakan kimsenin kolayca görebileceği kadar belirgin resim varken namaz kılmak
   • 11.Gerinmek
   • 12.Esnemek
   • 13.Tehıyyatta ayak parmaklarını dikip, ökçelerin üzerine oturmak
   • 14.Kaynaklarını yere koyup dizlerini göğse çekerek veya ellerini yere koyarak oturmak.
   • 15.Yenisi ve güzeli varken eski kötü elbse ile kılmak.(Müstehap olan her zaman adet olanı giymektir. Gecelikler, giyilmesi adet olan elbiselerden olduğu için onunla namaz kılmakta kerahet yoktur. N. İlam.)
   • 16.(Erkekler için)Başı açık kılmak(Alçak gönüllülük maksadıyla olursa mekruh olmaz.)
   • 17.Cemaatle nazama duracağında önünde yer varken safa girmeyip arkada durmal,
   • 18.Secdede veya secde dışında elinin veya ayapının parmaklarını kıbleden çevirmek,
   • 19.Kabre karşı namaz kılmak,
   • 20.Necasete karşı perdesiz namaz kılmak,
   • 21.Tuvalate gitme ihtiyacı varken sıkışık olarak namaz kılmak,
   • 22.Kadınla perdesiz bir hizada durup ayrı ayrı namaz kılmak,
   • 23.Secdeden kalkerken dizini ellerinden evvel kaldırmak,
   • 24.Secede bir ayağını kaldırmak,
   • 25.İmamdan evvel rüku’a gitmek,
   • 26.İmamdan evvel rükudan kalkak,
   • 27.İmamdan evvel secdeye gitmek,
   • 28.İmamdan evvel secdeden kalkmak,
   • 29.Secdeye giderken özürsüz olarak ellerini dizleriden evvel yere koymak.
   • 30.Bir re’aktte okuduğu zammı süre ile bir sonraki rek’atta okuduğu zammı sure arasında bir sure bırakmak,
   • 31.Özürsüz yere veya duvara dayanarak namaz kılmak,
   • 32.Namazda alnından toprak silmek,
   • 33.Bir sonraki rek’atte, evvelki rekkatte okuduğunun yarısında (öncesinden) sure eya ayet okumak,
   • 34.Farz namazlarda bir sureyi bir rek’atta iki defa okumak veya bir surayi her iki rekatta okumak
   • 35.Farzın iki rek’atinde birinci rek’atta okuduğundan üç ayet fazla okumak.
   • 36.İmama uyanın imamla Kuran okuması.
   • 37.Özürsüz, virgül alnındaki sarığın üzerine secde etmek,
   • 38.Kıyamda iken özrüsüz olarak duvara dayanmak,
   • 39.Kıyamda sağa veya sola eğik vaziyette durmak,
   • 40.Özürsüz tek ayak üzerinde durmak,
   • 41.Namaz içinde ayet ve tesbihleri parmak ile saynmak,
   • 42.Cemaatle namaz kılınırken, yanlız namaz kılmak,
   • 43.İmamın mihrapdan başka yere durması,
   • 44.İmamın bir zira(elli santim) alçak yerde durup cemaatin imamdan yüksek yerde durması,
   • 45.İmamın bir zira(elli santim) yüksek yerde durup cemaatin imamdan alçak yerde durması,
   • 46.”Besmele” ve “amin” açıktan(sesli) okumak,
   • 47.Kıraate rükuya inerken tamamlamak,
   • 48.Tekbirleri yerlerinde almamak, her zikir ve kıraati(okumayı) yerinde yapmamak,
   • 49.Rüku ve secde tesbihlerini başını kaldırdıktan sonra söylemek,
   • 50.Omuzu açık ve kolları sıvalı olarak namaz kılmak,
   • 51.Önünde bir canlının geçmesi ihtimali olan yerde önüne sütre herhangi bir cisim dikmeyi terketmek,
   • 52.Bir şeyi koklamak,
   • 53.İşitilmeyecek derecede üflemek.(İşitilecek derecede üflenirse namaz bozulur.)
   • 54.Başa mendil veya benzeri birşeyi sapır tepesini açık bırakmak,
   • 55.Ağzını ve burnunu örterek namaz kılmak,
   • 56.İkinci defa toplaan cemaate imam olacak şahsın mihraba durması namazın ekruhlarındandır.
  • Namazı Bozan Şeyler [16]
   • 1. Konuşmak ve kendi işiteceği kadar gülmek, (eğer yanındaki işitecek kadar gülerse hem namazı hemde abdesti bozulur.)
   • 2. “Ah!” diye inlemek,
   • 3. Ağlamak(Eğer Allah korkusundan olursa namaza zarar vermez)
   • 4. İsteği ile ve özürsüz öksürüp boğazını temizlemek
   • 5. Sakız çiğnemek.
   • 6. Bir rükunde üç kere kıl koparmak,
   • 7. Bir rukünde, herhangi bir yerini elini kalırmak suretiyle üç kere kaçımak.
   • 8. Bir rek’atta iki saf miktarı yürümek,
   • 9. Saç veya sakalını taramak,
   • 10.Aralarında bir adam sığacak kadar açık yer bulunmaksızın bir kadınla beraber durarak aynı imamla aynı namazı bir hizada kılmak.
   • 11.Özürsüz yüzünü ve göğsünü kıbleden çevirmek,
   • 12.Namaz içinde imamından başkasının yanlışını söylemek,
   • 13.Kur’an’ı mana bozulacak kadar yanlış okumak,
   • 14.Kasten selam verip selam almak, (Namazın sonu zannederek selam verse namaz bozulmaz, sehif secdesi lazım gelir.)
   • 15.Avret mahalinin 1/4 inin üç tesbih okuyacak kadar açık bulunması.(Avret mehelini isteği ile açarsa o anca namazı bozulur.)
   • 16.Secdede iken iki ayağını birden yerde kaldırmak namazı bozar.

İslamda bilinmesi gereken 32 farz

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


five × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.